Home / Doanh Nghiệp / ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Vậy điều kiện để trở thành thành viên hội đồng quản trị là gì? Không phải cổ đông công ty có được làm thành viên hội đồng quản trị hay không?

1. ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.”
Như vậy, thành viên HĐQT công ty không bắt buộc phải là cổ đông của công ty.

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Khoản 2, điều 153 Luật doanh nghiệp quy định Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
“a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này;
e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;
i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
n) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;
q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.”

Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tham gia, đóng góp xây dựng để thực hiện tốt nhất các quyền và nghĩa vụ của HĐQT. Từ đó phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.

3. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI TƯ VẤN HỒNG ĐỨC

Việc thành lập doanh nghiệp hiện nay đã trở nên dễ dàng hơn khi bạn có thể thực hiện thủ tục trực tuyến. Tuy nhiên, về thành phần và việc soạn thảo hồ sơ không phải ai cũng có thể thực hiện được. Để hỗ trợ doanh nghiệp mới ra kinh doanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói nhanh chóng – chi phí chỉ từ 1,8 triệu đồng:

  • Tư vấn điều kiện, thủ tục, hồ sơ thành lập;
  • Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Thay mặt khách hàng nhận kết quả;
  • Cung cấp hồ sơ pháp lý miễn phí;
  • Miễn phí Đăng ký sử dụng chữ ký số điện tử;
  • Miễn phí đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử;
  • Miễn phí mở tài khoản ngân hàng số đẹp do khách hàng lựa chọn;
  • Miễn phí kê khai thuế ban đầu trong trường hợp không phát sinh;
  • Miễn phí tư vấn pháp lý trong suốt quá trình hoạt động;
  • Miễn phí tài liệu pháp lý, tài liệu quản lý doanh nghiệp nội bộ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

 TƯ VẤN HỒNG ĐỨC

? : Ngô Sĩ Liên, P.Tân Sơn, TP Thanh Hóa

☎ : Mr Sơn – 0865.425.922

?: luathongducthanhhoa.com

? : luathongducth@gmail.com

Summary
Review Date
Reviewed Item
Thông tin hữu ích
Author Rating
51star1star1star1star1star

Xem thêm

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ LÀM ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY VIỆT NAM KHÔNG?

Việt Nam đang hội nhập nền kinh tế thế giới, nhiều công ty cần người nước ngoài làm người đại diện theo pháp luật để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Trả lời

0865 425 922